GenelSosyal Medya Hesap KurulumuSosyal Medya Hesap YönetimiSosyal Medya Reklam YönetimiSosyal Medya Yönetim
Trend

Sosyal Medya Sözleşemesi Örneği

HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

Amaç : Bu sözleşme Müşteri-sosyalmedyayonetim.net ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sözleşmenin tarafları:

………………………………….adresinde ………………….. A.Ş. (Müşteri olarak anılacaktır)Megapol Çarşı Kule Kat:8 D:30 Konak/İzmir adresinde sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz)

1. Konu ve Kapsam:

Müşteri’nin marka tanıtımı için verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği, çalışma şekil ve koşulları,  üretilen reklam eserleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi bu Sözleşme’nin konusunu oluşturur.

2. Tarafların Yükümlülükleri:

sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz), yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Müşteri ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, Müşteri’nin onayı olmaksızın, tanıtımını yaptığı ürün ve hizmetlerle doğrudan rakip durumda olan başka ürünlerin tanıtımını yapmamayı; Müşteri ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda sosyalmedyayonetim.net (Nettescil Dijital Partneriniz)’la her alanda işbirliği yapmayı, özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz)’ı tek sorumlu olarak görmeyi; kabul ve taahhüt eder.

3. Tanıtıma Güvenin Sağlanması:

Müşteri, ürün veya hizmeti hakkında sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz)’a her türlü bilgi ve veriyi sağlar, sosyalmedyayonetim.net (Nettescil Dijital Partneriniz) da bu verilere dayalı doğru ve dürüst tanıtım ve marka içeriği üretir.

4. Gizlilik:

sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz),  Müşteri’den aldığı ve/veya Müşteri adına yürütülen ve karşılığı Müşteri’ce ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, Müşteri’nin izni olmadan hiç kimseye vermemeyi/paylaşmamayı taahhüt eder. Müşteri isterse, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerden de bu taahhüdü sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz) aracılığıyla alınır. Bu taahhüt, anlaşma bittikten sonrası için de geçerlidir.

Aynı şekilde, Müşteri de sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz) tarafından kendisine sunulan içerik konsepti, metni, tasarımı, yazılımı ve ajans tarafından üretilen içeriği, tüm bu şekildeki yaratıcı çalışma ürünlerinin gizliliğine uymayı, kabul edilmeyenleri kullanmamayı ve üçüncü kişilerle sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz)ın onayı olmaksızın paylaşmamayı taahhüt eder.

5. Ajans Hizmetleri:

5.1 Sosyal Medya Yönetimi;

(a) Müşteri’nin, işlerini, işleyişini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve muhtemel pazarını, rakiplerini, sürekli izler, ayrıntılı bilgi edinir, analiz eder.

(b)  Müşterinin markasına ait başta Facebook, İnstagram Twitter, LinkedIn mecraları olmak üzere, bununla sınırlı kalmayıp Google Busines Menejer ve Youtube mecralarına yönelik üretilen tüm içeriklerin yönetilmesini,

Marka birimleri tarafından temin edilecek olan ham içeriklerin derlenerek, sosyal medyaya uygun özgün içeriklerin oluşturulmasını,

Sosyal medya yönetimi paketlerinde belirlenen ve müşteri tarafından satın alınan  görsel ve video sayınca aylık olarak paylaşılması ve paketlerde yazanların yerine getirmesi

Kaliteli içerik için doğru ve kaliteli bilgi ön koşuldur. Bu sebeple marka ekiplerinden firmamıza iletilecek olan materyallerin (yazılar, görseller, sektörel bilgiler vb.) yoğunluğu ve kalitesi üretilen içeriklerin kalitesini belirlemede yüksek önem taşımaktadır.

(c) sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz) madde 5(b)’de belirtilen takibi gerçekleştirirken bir yandan da Müşteri ve Müşteri’nin ürünlerine gösterilen ilgiye ilişkin olmak üzere Müşteri’nin talep edeceği zaman aralıklarında ölçümleme yapar; yapmış olduğu ölçümleri rapor halinde Müşteri’ye sunar.

6. Onay, Yetki, Değişiklik/Düzeltme:

5’inci maddede belirtilen hizmetler ve işler Müşteri’nin onayı olmadan başlatılamaz.

(1) Onay :

sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz), bir kampanya için Müşteri’nin genel onayını aldıktan sonra, tanıtım metni, kampanya ve fikirleri özel onaya sunar.

Onay, önceden ya da sonradan yazılı olarak verilmiş veya elektronik posta haberleşmesi ya da toplantı notu biçiminde yazılı olarak teyid edilmiş olmalıdır. Bu yazılı notlara tarafların belirleyeceği süre içinde itiraz edilmediği takdirde Müşteri’ce onay verildiği kabul edilir. Yazılı onayların işin başlamasından önce verilmesi asıldır. İvedi işlerde zaman darlığı nedeniyle istisnai olarak verilen sözlü onayların yazılı teyidi mutlaka iş bitmeden önce verilecektir.

(2) Yetki:

(a) Baskılı işlerde metin, tasarım ve tasarım bedelinin onaylanması, sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz)’a, orijinal hazırlama ve ilgili çalışmaları yapma (foto çekimi vb.) konusunda yetki verir. Orijinalin ve tahmini üretim maliyetinin onaylanması ise baskıya geçme yetkisini kazandırır.

(b) Televizyon, sinema ve radyo senaryolarının tahmini film program yapım maliyeti ile birlikte onaylanması, sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz)’a, yapım kontratları ve oyuncularla sözleşme yetkisini, ses kaydı ile birlikte filmlerin ve yayın programının onaylanması ise onların yayın yetkisini verir.

(c)Basın kampanyalarının mecralardaki yayın programının, maliyet tahminlerinin ve ilânların onaylanması ile sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz) ilgili mecralarda yer ayırtma ve ilânların yayınlanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapma yetkisini kazanır. sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz), mecra tarifeleri veya koşullarında yayın organlarınca yapılan herhangi bir değişikliği Müşteri’ye zamanında bildirir.

(d) Müşterinin metin veya  tasarım veya fikirlere onay vermesi durumunda sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz)ın bu metin veya tasarım veya fikirleri dijital medya kanallarında yayınlama yetkisi olacaktır.

Hangi işlerde kimlerin onay vermeye yetkili oldukları Müşteri tarafından bu Sözleşme’nin imzalanmasıyla birlikte sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz)’a yazılı olarak bildirilir. Onay yetkililerindeki değişiklikler bildirilmediği takdirde sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz) sorumlu tutulmaz.

(3)Değişiklik, Düzeltme ve Hatalar:

Müşteri, medya planları veya yürürlükteki çalışmalar konusunda, yayından 2 (iki) gün öncesine kadar, değişiklik, düzeltme  isteğinde bulunabilir . Bu durumda sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz), mecralar ve aracılarla olan iş akitlerinden doğan zorunluluklarına uygun olarak, bu isteği yerine getirmeye çalışır.

Düzeltme nedeni sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz)’tan veya sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz)’ın bağlantı kurduğu üçüncü kişilerden kaynaklanmıyorsa veya sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz) açısından mücbir bir sebebe dayanıyorsa, Müşteri, ajansın üçüncü kişilerle iş bağlantılarından doğan harcama ve yükümlülüklerini karşılamayı kabul eder.

Müşteri, yukarıda belirtilen gerekçelerle yapılan düzeltmelerden doğan harcama ve yükümlülüklerle ilgili olarak, ayrıca ajans hizmet payı öder.

7. sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz) Komisyonu ve/veya Ücretinin Kapsamı ve Uygulaması:

(A) Müşteri’nin sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz)’sa madde 5.1’deki hizmetlerinin karşılığı olarak aylık ödeyeceği tutarlar ek olarak sunulacak olan sosyal medya yönetimi fiyat teklifi içirisinde ve aynı zamanda web site (www.sosyalmedyayonetim.net/ sosyal-medya-yonetimi-paketleri.html) üzerisinde belirtilmiştir. Müşteri paketini seçerek müşteri paneli üzerinden alımını gerçekleştirmiş ve kdv dahil fiyatı ile satın alım yaptığı kabul etmiş sayılır.       

(B) Proje bazında ücret:

Tasarım, yazılım, aplikasyon, film yapımı, mobil uygulamalar, Sponsorluk, satış noktası tanıtımı, event organizasyonları, doğrudan postalama, pazarlama, tüketici ve satış promosyonları, tanıtımı tamamlayıcı diğer pazarlama ve iletişim faaliyetleri proje çalışması olarak dğerlendirilebilecek olup proje çalışmaları tarafların mutabakatları ile işbu Sözleşme ekinde ayrıca fiyatlandırılacaktır.

(C) Komisyon uygulanmadan fatura edilecek giderler:

(a) Vergiler,

(b) Müşteri’nin işi için yapılan şehirlerarası ve yurt dışı seyahat giderleri.

8. Ödemeler:

Madde 5.1 kapsamındaki ödemeleri madde 7 A’da yer alan madde ile  hesaplamaya uygun olarak her ayın ilk iş günü gerçekleştirilecektir. sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz), kendi hizmetini finanse eder, Müşteri’nin reklamını finanse etmez.

Müşteri tarafından doğrudan veya Müşteri’nin onayı ile sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz) tarafından mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşmada belirlenen ödeme zamanları ve koşulları aynen uygulanır. Mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşma işbu Sözleşme’nin eki olarak kabul edilir.

Yapım, satın alma, organizasyon vb. işlerde; gerek ana para gerek avans ödemelerinde yine Müşteri tarafından doğrudan veya Müşteri’nin onayı ile sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz) tarafından yapılmış anlaşmadaki ödeme zamanları ve koşulları aynen uygulanır. Mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşma işbu Sözleşme’nin eki olarak kabul edilir. Avanslar için ayrıca 6.1. Madde gereğince alınacak maliyet tahmini onayında belirtilmesi koşulu aranır.

Ödemelerde gecikme halinde uygulanacak vade farkı oranı aylık %5’tir.

Yapımı uzun süren işlerde kısmi fatura çıkarılabilir. Gelecek takvim yılına ertelenen işlerin içinde bulunulan yılda yapılan harcamalar yıl sonunda fatura edilir.

9. Muhasebe Kayıtları:

İşbu Sözleşme süresince;

            (a) Taraflar hesap mutabakatı sağlanması bakımından karşılıklı azami kolaylığı gösterir.

            (c) Müşteri tarafından sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz)’tan proje bazında hizmet talep edildiğinde, taraflar arasında işbu Sözleşme ekinde aksi kararlaştırılmadıkça, sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz) Müşteri’ye her haftanın Cuma günü fatura iletecektir. İşbu faturanın ödemesi ise takip eden Pazartesi günü Müşteri tarafından gerçekleştirilecektir.

            (d) İşbu Sözleşme’nin madde 7(b)si kapsamında Müşteri tarafından sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz)’a komisyon ödemesi gerçekleştirilmesi durumunda sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz) Müşteri’ye ayrıca komisyon faturası düzenleyecektir.

10. Malzemenin ve Bağlantıların Devri:

Mecralara teslim edilmiş olanlar dışındaki tanıtım malzemesi, Sözleşme’nin sona ermesini müteakip  Müşteri’ye iade edilir. Sözleşme’nin yürürlüğü süresince bu malzeme sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz) tarafından 1 (bir)  yıl saklanır, sonra tarafların mutabakatıyla imha edilebilir. Ayrıca, Sözleşme sona erdiğinde, cari hesap bakiyesinin Müşteri tarafından ödenmiş olması kaydıyla, mecralarda ayrılan yer veya süreler ile üçüncü şahıslara verilmiş olan siparişler, yapılmış bağlantılar ve anlaşmalar ile bunlardan doğan hak ve yükümlülüklerin devredilmesi konusunda sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz) her türlü işbirliğini taahhüt eder.

11. Hakların Geçerliliği:

sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz)’ın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) gereğince sahip olduğu veya üçüncü kişilerden sözleşmelerle devraldığı mali haklar, bu sözleşmede belirlenen ücretin ödenmesi koşulu ile ve bu ücret ödendiği sürece, Müşteri’nin kullanımına açık olacaktır. Müşteri  bu mali hakları devralmak isterse sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz) ile ayrıca makul bir bedel üzerinde anlaşmak zorundadır.

Yukarıda anılan, kullanımı yada devri söz konusu olan haklar, FSEK’te belirlenen eser sahipliği ve yine FSEK’te belirlenen mali haklardır.

sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz) dışarıya yaptırdığı işlerde, varsa bu tür mali hakları, Müşteri’nin kullanımına sunmak üzere işi yapandan tümüyle ve koşulsuz olarak devralmakla yükümlüdür.

12. Yasalar Karşısında Sorumluluk:

sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz)’ın bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluk kusurlu sorumluluktur.

13. Damga vergisi:

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisi Müşteri tarafından ödenecektir.

14. Deliller:

İşbu Sözleşme’nin yorum ve uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hallinde sosyalmedyayonetim.net(Nettescil Dijital Partneriniz)’ın ticari defterleri kesin ve münhasır delil teşkil edecektir. İşbu madde delil anlaşması hükmündedir.

15.Tebligat:

Tarafların tebligat adresleri yukarıda belirtilenler olup, adres değişikliği yek diğerine yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

16. Sözleşme’nin Sona Erdirilmesi:

İşbu Sözleşme’nin feshi durumda yürürlükte olan işlerin bitirilmesi, karşılıklı mutabakatla düzenlenecek bir protokol ile yürütülür.

Bu maddedeki ihbar süresine uymayan veya başka haksız nedenlerle sözleşmeyi fesheden, karşı tarafın zararını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Zarara mahrum kalınan kazanç dahildir.

17. Süre

İşbu  7-a maddesinde belirtilen maddede geçerli olmak üzere site üzerinden satın alınan hizmetin aylık, 6 aylık, 1 yıllık olacağına müşterimiz karar vermekte ve site üzerinde geçerli olan satın alım karar vermektedir.

18. Uyuşmazlıkların Çözümü:

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İzmir Adliyesi Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

Tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatlarına dayalı olarak hazırlanan işbu

Sözleşme …………. tarihinde  18 (onsekiz) maddeden oluşmak üzere 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

Ekler:

Tarafların imza sirkülerleri.

Fiyat Teklifi.

sosyalmedyayonetimi

Sosyal Medya Yönetimi telgraf ajans bünyesinde kurulmuş bir web sitesidir. Sosyal Medya alanında gerekli hizmeti en iyi şekilde verilmesi için bir departman oluşturulmuş ve crm konusunda arka plana bir uygulama gömülmüştür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir